menu

Wat doet Jeugdbescherming?

professionals-beeldJeugdbescherming draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een veilige ontwikkeling van kinderen. We zijn een gecertificeerde instelling en voeren intensief systeemgericht casemanagement uit in gezinnen met en zonder een maatregel, zoals een ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering.

Kinderen hebben recht op een veilige opvoeding, zodat zij kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Meestal kunnen ouders dat zelf, soms met hulp van hun netwerk of van organisaties uit de buurt. Als het ouders niet lukt om hun kinderen een veilige thuissituatie te bieden, dan is de inzet van Jeugdbescherming nodig. Soms ontbreekt het kinderen aan gezag, structuur en geborgenheid. Of een kind heeft thuis te maken met fysiek of verbaal geweld of wordt seksueel mishandeld. Jeugdbescherming gaat dan samen met het gezin aan de slag om ervoor te zorgen dat kinderen weer veilig op kunnen groeien.

De inschatting of de situatie thuis weer acceptabel (en veilig) is, vraagt zorgvuldig handelen. De medewerkers van Jeugdbescherming hebben daarom veel overleg met collega’s en nemen belangrijke beslissingen nooit alleen. Bij de beoordeling gaan wij uit van onze pedagogische visie en het internationale verdrag inzake de rechten van het kind.

 

Pedagogische visie

Jeugdbescherming heeft in haar pedagogische visie beschreven wat een kind nodig heeft om veilig op te groeien en zich goed te kunnen ontwikkelen. Hieronder de belangrijkste punten.

  • een leeftijdsadequate ontwikkeling
  • adequate verzorging, gericht op een goede gezondheid
  • een veilige fysieke omgeving
  • continuïteit en stabiliteit in levensomstandigheden, verzorging, aandacht en relaties
  • een respectvolle leefomgeving waarin de wensen en behoeften van het kind serieus worden genomen
  • geborgenheid, steun en begrip van tenminste één volwassene
  • structuur die ondersteunt, met aanmoediging, realistische grenzen (balans in belonen en straffen), toezicht en ruimte voor initiatief en plezier
  • educatie: mogelijkheden om talenten te ontplooien
  • de psychische problematiek van (een) opvoeder(s) is niet overheersend en bepalend binnen het gezin
  • een gezonde seksuele ontwikkeling

Wij streven naar een situatie waarin het kind thuis, bij de eigen ouders kan wonen. Als dat niet mogelijk is, kijken we altijd eerst naar een vervangende opvoedingssituatie in gezinsverband. Hiervoor wordt het familie- en sociale netwerk wanneer mogelijk als eerste benut. Het herstel van de gezins- en opvoedingssituatie, te midden van ouders, staat centraal. Als een kind inderdaad uit huis wordt geplaatst, zetten we altijd in op het voortzetten van de omgang met de ouders. Ook bij een uithuisplaatsing blijft het gezin belangrijk.

Bij uiteenlopende belangen heeft het perspectief van het kind altijd voorrang in het hulpverleningsproces. Als herstel van de gezins- en opvoedingssituatie niet haalbaar blijkt, kiezen wij voor een vervangende opvoedingssituatie die zoveel mogelijk continuïteit en zekerheid biedt. Als noodzakelijke hulp wordt geweigerd en de veiligheid van het kind in gevaar is, zal de kinderrechter worden gevraagd uitspraak te doen over de situatie van een kind.

 

 

Volg ons ook op social media