menu

Onze werkwijze

Ieder kind heeft recht om op te groeien in een veilige leefsituatie. Jeugdbescherming biedt begeleiding aan gezinnen waar deze veiligheid ontbreekt. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop. Om een duurzame oplossing te creëren voor de problemen, werken we altijd samen met het gezin en het netwerk eromheen.

Intensief Systeemgericht Casemanagement

Wij werken via Intensief Systeemgericht Casemanagement met de bewezen effectieve gespreksmethodiek Functional Family Parole Services (FFPS). Binnen deze aanpak staat het gezin centraal. De gezinsmanager is daarin degene die met gezin, netwerk en samenwerkingspartners één plan maakt waarin de veilige ontwikkeling van de kinderen centraal staat: het gezinsplan.

Binnen onze werkwijze is er wekelijks een intern overleg met een basisteam, met daarin ook de teammanager en een gedragsdeskundige, waarbij de ontwikkelingen binnen een gezin besproken worden. Belangrijke besluiten worden door een individuele gezinsmanager genomen in samenspraak met haar of zijn team.

Om duurzame oplossingen te creëren, maken we zoveel mogelijk gebruik van de eigen kracht en het sociale netwerk van een gezin. We werken op die manier toe naar een situatie waarin het gezin zonder Jeugdbescherming verder kan.

bollenschema-gezinsplan-jbra

Klik hier voor het uitgebreide schema.

 

Eén gezinsmanager

Ieder gezin wordt begeleid door één gezinsmanager. De gezinsmanager onderzoekt de krachten en problemen binnen het gezin, brengt de oorzaken in kaart en zorgt dat de juiste hulp wordt ingezet. Het kan gaan om verschillende soorten hulp, zowel vanuit het netwerk van het gezin als van de professionele organisaties. Wanneer de hulp eenmaal is ingezet, houdt de gezinsmanager in de gaten of alles goed loopt. Overleggen met uitvoerders, zogenoemde uitvoerdersoverleggen, waarbij ook het gezin aanwezig is, zijn daarin een belangrijk middel. In geval van problemen onderneemt de gezinsmanager actie. In de laatste fase van het traject maken het gezin, de gezinsmanager en de samenwerkingspartners afspraken voor de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat de ingezette veranderingen worden geborgd en dat kinderen blijvend veilig kunnen opgroeien.

Onze doelgroep 

We begeleiden gezinnen waarvan de kinderen niet veilig opgroeien. Het zijn vaak gezinnen met problemen op verschillende gebieden. Ouders of verzorgers zijn vaak (tijdelijk) niet in staat hun kinderen veilig te laten opgroeien als gevolg van eigen problematiek. Het gaat dan om problematiek als psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperkingen, criminaliteit of het kan gaan om een vechtscheiding. Vaak gaat het om problemen die al meerdere generaties voorkomen. We begeleiden de gezinnen in een vrijwillig kader, ook wel drang genoemd én in een justitieel kader, ook wel dwang genoemd. Bij dwang is er een maatregel opgelegd door de rechter.

Doelgroepen gecertificeerde instellingen

Vanaf 2015 worden de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uitgevoerd door gecertificeerde instellingen. De Bureaus Jeugdzorg bestaan niet meer. De gemeenten in Amsterdam-Amstelland hebben voor de uitvoering van gezinsmanagement, jeugdbescherming, jeugdreclassering en voogdij een contract afgesloten met Jeugdbescherming Regio Amsterdam en de William Schrikker Groep.

Als ouders niet kunnen of willen zorgen voor de veiligheid en een volwaardige ontwikkeling en gezondheid van hun kinderen zullen Jeugdbescherming Regio Amsterdam of de William Schrikker Groep gezinsmanagement bieden met drang (zonder maatregel) en als dat nodig is met dwang (met een maatregel, zoals een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel, of jeugdreclasseringsmaatregel).

De gemeenten hebben aangegeven voor welke doelgroepen zij de verschillende gecertificeerde instellingen wil inzetten de komende jaren. De inzet zal worden gemonitord.

Hieronder zijn de doelgroepen van Jeugdbescherming Regio Amsterdam benoemd.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam is de gecertificeerde instelling die in principe alle gezinnen bedient. Doelgroep zijn die gezinnen met kinderen tot achttien jaar, waarbij ouders tijdelijk niet in staat zijn (niet willen en/of niet kunnen) om zelfstandig, of met hulp van netwerk of professionals, de veiligheid van kinderen te waarborgen.

Alhoewel het vaak gaat over gezinnen met zorgen op meerdere domeinen waarbij ouders zelf ook vaak met eigen problematiek te maken hebben, kan het ook gaan om zorgen op één specifiek domein.

Het is niet alleen de complexiteit en de veiligheid van de kinderen in het gezin die bepaalt of een gezin tot de doelgroep van Jeugdbescherming behoort, maar de mate waarin ouders in staat zijn in het belang van hun kinderen te handelen.

Gezinnen waarbij er sprake is van huiselijk geweld zijn een belangrijke doelgroep van Jeugdbescherming.

Jeugdbescherming heeft zich gespecialiseerd in de uitvoering van intensief gezinsgericht casemanagement, wat nodig is om de patronen rondom huiselijk geweld te doorbreken. Daartoe wordt ook intensief samengewerkt met zowel lokale wijkteams als gespecialiseerde zorgaanbieders uit de GGZ en volwassenenzorg.

 

 

 

Volg ons ook op social media