menu

Uw privacy

De medewerkers van Jeugdbescherming gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Dat is belangrijk vanwege uw recht op privacy, maar ook vanwege uw recht op goede hulp. In ons privacyreglement hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens hebben wij?

Jeugdbescherming bewaart gegevens van uw kind en uw gezin in een dossier. In het dossier staan de persoonsgegevens van uw kind(eren) en de overige gezinsleden, zoals naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). Hierin staat ook waarom u cliënt bij ons bent, wat wij samen hebben afgesproken, welke hulp u wordt aangeboden en wie daarbij zijn betrokken. Ook wordt omschreven hoe uw gezin eruit ziet. Dat kunnen ouders en kinderen zijn, maar ook pleegouders of oma’s, opa’s en andere betrokkenen.

Gegevens bewaren

Wij zijn verplicht om deze gegevens minimaal vijftien jaar te bewaren. Medewerkers van Jeugdbescherming hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat uw dossier in goede handen is bij ons. Niemand, behalve u en wij, mag het dossier inzien.

Informatie delen

Noodzakelijke hulp
Dit betekent niet dat wij helemaal geen informatie delen met anderen. Alleen de informatie die nodig is om ervoor te zorgen dat uw kinderen en uw gezin de juiste en noodzakelijke hulp krijgen, kan worden gedeeld met andere instanties en professionals die rechtstreeks betrokken zijn bij de hulpverlening aan het kind. In de meeste gevallen vragen we eerst toestemming aan u en uw gezin. Meestal krijgen we die toestemming ook. We praten met in plaats van over u en uw gezin, zodat u weet wat we uitwisselen. Als het nodig is uit het belang van het kind kunnen we dit ook doen zonder toestemming. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het doorgeven van gegevens aan de Raad voor de Kinderbescherming, zodat zij hun onderzoek goed kunnen doen.
  • Het doorgeven van gegevens aan andere professionals of organisaties, zodat zij hun werk goed kunnen doen en de juiste hulp kunnen bieden om het kind te beschermen.
  • In dat kader meldt Jeugdbescherming de kinderen aan bij Multisignaal, een verwijsindex.  Hulpverleners vinden elkaar hier snel en kunnen met elkaar de hulp afstemmen. Multisignaal is een goed beveiligde internettoepassing. Alleen het BSN wordt gedeeld. Andere privacygevoelige informatie wordt niet in het systeem opgenomen.

In het kader van onderzoek
U hebt recht op privacy, maar ook recht op goede hulp. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. We zijn wettelijk verplicht persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Deze gegevens slaan we op in een beveiligd digitaal dossier. Door onderzoek te doen gaan we na of onze hulp aan u en anderen goed genoeg werkt. Als er dan iets moet worden verbeterd, doen we dat. Voor die onderzoeken maken we gebruik van uw gegevens in het digitale dossier. In de rapporten staat nooit uw naam of andere gegevens waardoor u als persoon te herkennen bent.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Als u na inzage meent dat er feitelijk onjuiste of onvolledige gegevens over u zijn opgenomen, dan kunt u Jeugdbescherming schriftelijk verzoeken deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe Europese privacywetgeving: de AVG. Hier kunt u daar meer over lezen.

Uw privacy geschonden?

Als u vindt dat Jeugdbescherming onzorgvuldig met uw gegevens is omgegaan, kunt u contact opnemen met uw gezinsmanager of u kunt bellen met ons algemene nummer
020 487 82 22.

U kunt ook een e-mail sturen naar uw gezinsmanager of naar info@jeugdbescherming.nl.

Ook is het mogelijk om hierover een klacht via het klachtenformulier in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdbescherming. Zie ook de pagina heeft u een klacht?

 

Volg ons ook op social media