menu

Jouw privacy

Inleiding
Jeugdbescherming bewaart gegevens van jou en jouw gezin in een gezinsdossier. In het gezinsdossier staan jullie persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Hierin staat ook waarom je bij Jeugdbescherming bent aangemeld, wat Jeugdbescherming samen met jou en je gezin heeft afgesproken, welke hulp wordt aangeboden en wie daarbij zijn betrokken. Ook wordt omschreven hoe jouw gezin er uitziet. Dat kunnen je ouders en je broers of zussen zijn, maar ook je pleegouders, oma’s, opa’s en andere betrokkenen. Jeugdbescherming bewaart dit gezinsdossier minimaal 15 jaar.

 

Wie heeft er toegang tot het gezinsdossier van jouw gezin?
Medewerkers van Jeugdbescherming hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht.

In het kader van de uitvoering, hebben de volgende medewerkers toegang tot het gezinsdossier:

 • Gezinsmanagers, die betrokken zijn bij de begeleiding van jou en jouw gezin hebben toegang tot uw gezinsdossier.
 • Ook de ondersteunende diensten, bijvoorbeeld de cliëntenregistratie en het centraal secretariaat, hebben toegang zodat zij bijvoorbeeld post naar jullie op kunnen sturen in opdracht van de gezinsmanager.
 • Betrokken leidinggevenden van de gezinsmanagers kunnen ook bij het gezinsdossier. Dit is nodig zodat zij kwaliteitscontroles kunnen doen of kunnen bemiddelen bij klachten.

Onderzoek & controle:

Daarnaast kunnen ook andere organisaties toegang krijgen tot het gezinsdossier. Het gaat dan om:

 • Onderzoekers van Jeugdbescherming en/of onderzoekers van hogescholen en universiteiten. Door onderzoek te doen gaan we na of onze hulp aan jou en anderen goed genoeg werkt. Voor die onderzoeken maken we gebruik van jullie gegevens in het gezinsdossier. In de rapporten staat nooit jouw naam of andere gegevens waardoor je als persoon te herkennen bent.
 • De accountant en het Keurmerk Instituut. Deze organisaties voeren financiële en kwaliteitscontroles uit. Daarvoor kunnen zij steekproefsgewijs toegang tot dossiers krijgen.
 • In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht binnen Jeugdbescherming, is Jeugdbescherming verplicht hieraan medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers.

Jeugdbescherming gaat zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens. In het geval dat informatie uit het gezinsdossier onbedoeld bij anderen terecht komen, zal Jeugdbescherming altijd een melding doen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Jij en je gezin worden hier dan over geïnformeerd.

 

Hoe zijn jouw gegevens beveiligd?
Jeugdbescherming maakt gebruik van digitale opslag en netwerken. Zowel de opslag als netwerken voldoen aan de hoogste veiligheidseisen op dit gebied. Leveranciers zijn in het bezit van de ISO 27001 en NEN 7510 certificaten. Data uitwisseling tussen ketenpartners vindt via een beveiligde verbinding plaats.

Jeugdbescherming regio Amsterdam gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of andere informatie die Jeugdbescherming veilig wil versturen. Een bericht via Zivver is gegarandeerd veilig. Dit betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang hebben tot het bericht. Ook hackers niet. Zivver voorkomt dat gevoelige informatie naar de verkeerde persoon wordt gestuurd.

Door voor ZIVVER te kiezen, kiest Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor de beste vorm van informatiebeveiliging. Hoe ZIVVER precvies werkt, lees je hier. Als je meer over ZIVVER wilt weten. kun je gaan naar de website: www.zivver.nl.

 

Met wie mag Jeugdbescherming informatie over jouw gezin uitwisselen?
Jeugdbescherming mag jouw persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven of gegevens over jou opvragen. De regels, die voor Jeugdbescherming gelden, met betrekking tot informatie-uitwisseling, hangen samen met de manier waarop Jeugdbescherming betrokken is bij jouw gezin.

Rondom de toestemming van jou en/of je ouders gelden de volgende regels:

Ben je 12 jaar of ouder en krijg je begeleiding in het kader van preventieve jeugdbescherming (dat betekent dat Jeugdbescherming niet in het kader van dwang -ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclasseringsmaatregel- betrokken is bij jouw gezin)? Dan mag Jeugdbescherming alleen met jouw toestemming en die van je ouders informatie opvragen of verstrekken aan anderen.
Jeugdbescherming houdt jullie op de hoogte van de gegevens, die met jullie toestemming worden uitgewisseld.
Jullie hebben het recht de gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken.

Als je jonger bent dan 12 jaar, dan heeft Jeugdbescherming alleen de toestemming van je wettelijk vertegenwoordiger nodig.

In de volgende situaties mag Jeugdbescherming ook informatie uitwisselen over jouw gezin zonder jullie toestemming en zonder jullie van tevoren te informeren, maar dit doen we liever niet.

 1. Jeugdbescherming mag gegevens verstrekken en vragen aan beroepskrachten, die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclasseringsmaatregel, zonder jullie toestemming als dit voor jouw veiligheid noodzakelijk is.
 2. Jeugdbescherming mag gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming en de rechterlijke macht als dat nodig is om jouw veiligheid te borgen.
 3. Jeugdbescherming mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
 4. Als er sprake is van een noodtoestand, mag een gezinsmanager informatie delen zonder jullie toestemming om ernstig nadeel voor jou, je broers of zussen, je ouders of een ander betrokken persoon tegen te houden.
 5. Jeugdbescherming geeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten, ter controle van de facturering van ons werk zonder jullie toestemming.

 Jouw rechten met betrekking tot het gezinsdossier

Of jij het gezinsdossier mag inzien hangt af van hoe oud je bent.

 • Ben kind jonger dan 12jaar?
  Dan kan je niet jullie gezinsdossier inzien. Alleen een wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens jou doen.
 • Ben je tussen de 12 en 16 jaar?
  Dan kunnen zowel jij als de wettelijk vertegenwoordiger het gezinsdossier inzien. De wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van jou nodig.
 • Ben je 16 jaar of ouder?
  Dan heb alleen jij recht op inzage. Wil de wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan kan dat alleen als jij daar toestemming voor geeft.

Je kunt overigens alleen gegevens inzien over jezelf en je gezin. Gegevens over andere personen in het gezinsdossier kun je inzien met toestemming van die ander.

Je hebt, naast het hierboven genoemde recht op inzage, ook recht om het volgende te vragen aan Jeugdbescherming:

 1. Correctie van de persoonsgegevens als deze niet kloppen.
 2. Beperking van het verwerken van de persoonsgegevens o.a. als de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist, als persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt of als ze geen doel meer dienen.
 3. Je mag aangeven dat je niet wil dat je persoonsgegevens worden gebruikt voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking wordt stopgezet),
 4. Je mag een kopie vragen van de gegevens, die over jou zijn opgenomen in uw gezinsdossier.
 5. Je mag vragen of het gezinsdossier vernietigd wordt,
 6. Je mag de toestemming die je hebt gegeven weer intrekken als je begeleiding krijgt in het kader van preventieve jeugdbescherming. Jeugdbescherming zal dan met je praten over welke gevolgen dit heeft voor de begeleiding van Jeugdbescherming in het preventieve kader.

Als je van jouw rechten gebruik wilt maken, dan kunt u een verzoek indienen bij de gezinsmanager. Uiterlijk binnen 4 weken na uw verzoek ontvangt u een inhoudelijke beslissing op uw verzoek.

Was je vroeger cliënt bij Jeugdbescherming en wil je je dossier inzien? Stuur dan een mail naar centraalsecretariaat@jeugdbescherming.nl. Als je in je bericht uw naam en geboortedatum aan ons doorgeeft, kunnen wij je sneller helpen.

 

Jouw privacy geschonden?
Als je vindt dat jouw privacy is geschonden, kun je de volgende stappen ondernemen:

 1. Neem contact op met je gezinsmanager. Als je vindt dat Jeugdbescherming onzorgvuldig met je gegevens is omgegaan, kun je contact opnemen met je gezinsmanager of je kunt bellen met ons algemene nummer: 020 487 82 22. Je kunt ook mailen naar je gezinsmanager of naar info@jeugdbescherming.nl.
 2. Dien een klacht in. Je kunt ook een klacht indienen bij Jeugdbescherming (via het klachtenformulier) en/ of bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdbescherming. Zie ook de pagina heb je een klacht?
 3. Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) Jeugdbescherming regio Amsterdam heeft een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG controleert of Jeugdbescherming goed omgaat met jouw privacy. Je kunt de functionaris gegevensbescherming bereiken op fg@jeugdbescherming.nl
 4. Tot slot kunt je contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens en de nationale ombudsman.

Volg ons ook op social media