menu

Samenwerking

Zorgen voor veiligheid van kinderen kan Jeugdbescherming niet alleen. We voeren onze regierol uit samen met de gezinnen, hun netwerk, gemeenten (tevens opdrachtgever), de wijkteams, Veilig Thuis, allerlei (lokale) zorg- en strafpartners en andere samenwerkingspartners zoals huisartsen, woningcorporaties, onderwijs en vrijwilligersorganisaties.

‘It takes a village to raise a child’

Samen met de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit werken we samen, in het kader van onderzoek naar de effectiviteit en doorontwikkeling van onze werkmethodiek.

Wijkteams

De 33 basisteams van Jeugdbescherming Regio Amsterdam zijn ingedeeld naar postcodes. Er zijn vaste gezinsmanagers en vaste teammanagers gekoppeld aan wijken en aan de gebiedsteams. Iedere gemeente heeft een vaste teammanager als contactpersoon. De lijnen met de andere straf-zorg samenwerkingspartners zijn kort waardoor men elkaar tijdig en goed weet te vinden.

Jeugdbescherming werkt samen met alle wijkteams. Wij zien de wijkteams als de ruggengraat van het stelsel. De wijkteams hebben zicht op de wijk en hun bewoners. Zij weten wat er speelt en doen datgene wat nodig is voor de bewoners en de gezinnen. De wijkteams zijn laagdrempelig en in de buurt aanwezig.

Wij betrekken de lokale wijkteams in een vroegtijdig stadium bij de begeleiding van de gezinnen. Niet alleen om mee te denken over de analyse en de meest passende zorg, maar ook om de aansluiting met de wijk te waarborgen, zodat na afloop van de begeleiding van Jeugdbescherming de regie weer dichter bij de leefwereld van de inwoner kan worden opgepakt.

Consultatie

De gezinsmanagers kunnen consultatie geven over gezinnen die behoren tot de caseload van de medewerkers van de wijkteams. Dat varieert van:

  • het telefonisch meedenken over de uitvoering van een ingewikkeld gesprek over veiligheid;
  • het meegaan op huisbezoek;
  • een motiverend systeemgesprek;
  • deelname aan casuïstiekoverleg van het lokale team;
  • tot langduriger coaching.

De wijze van consultatie wordt afgestemd op de behoefte van een lokaal team. Doordat de expertise van Jeugdbescherming in een vroeg stadium wordt benut, is de inzet van trajecten van justitiële Jeugdbescherming minder nodig. Ook wordt door deze werkwijze Jeugdbescherming op het juiste moment ingeschakeld via een warme overdracht. In gezamenlijk overleg wordt besloten Preventieve Jeugdbescherming in te zetten. Het lokale team is de opdrachtgever.

Zorgaanbieders en strafketen

Soms is het nodig om passende gespecialiseerde zorg in te zetten door een andere jeugdzorgaanbieder, GGZ instelling en/of een instelling voor de LVB-doelgroep. Samen met deze samenwerkingspartners en de gemeenten zoeken we naar een effectief aanbod voor de doelgroep.

Een deel van de gezinnen wordt via een beschikking van de rechter bij ons aangemeld. We werken intensief samen met Veilig Thuis, de beschermtafel, de Raad voor de Kinderbescherming, politie, OM en de Rechtbank in de veiligheidsketen. Extra aandacht is er ook voor de samenwerking met leerplicht en het onderwijs om te voorkomen dat verzuim leidt tot langdurig thuiszitten of zelfs tot een jeugdreclasseringsmaatregel.

Volg ons ook op social media