menu

Onze werkwijze

Jeugdbescherming is specialist in de uitvoering van de methodiek intensief systeemgericht casemanagement. Onze methodiek gaat uit van waardewerk voor gezinnen. Waardewerk zijn alle activiteiten die bijdragen aan het duurzaam veilig maken van de kinderen in het gezin.

Ieder gezin wordt door één gezinsmanager begeleid. We werken volgens het principe van 1 gezin, 1 plan en 1 gezinsmanager. De gezinsmanager voert de jeugdbeschermingsmaatregel, de jeugdreclasseringsmaatregel en preventieve jeugdbescherming uit.

We zijn er voor alle kinderen in het gezin

Ook werken we altijd systeemgericht. Het gehele gezin wordt altijd, bij het proces betrokken, ook als er bijvoorbeeld maar één kind is aangemeld. Alle kinderen uit het gezin worden geholpen. Het gaat immers om de veiligheid van ieder kind.

Onze methodiek bestaat uit drie fasen:

Fase 1
De gezinsmanagers waarborgen de veiligheid van kinderen door vanaf dag één, de focus op veiligheid te leggen. Vanaf het allereerste contact met het gezin, maken de gezinsmanagers een inschatting van de veiligheid in het gezin en stellen – in acute situaties – het kind of de kinderen meteen veilig.
We werken aan de structurele veiligheid van de kinderen, Ieder kind – blijvend – veilig!, ook om terugval te voorkomen. We gebruiken daarvoor het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ). Het betreft een taxatie van de acute onveiligheid én een inschatting van de risico’s in de toekomst en een inzicht in welke mate en op welke wijze die risico’s beïnvloed kunnen worden.
De ARIJ is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Op basis van de ARIJ wordt direct bij het eerste huisbezoek een veiligheidsplan gemaakt, inclusief bodemeisen en consequenties die beschrijven wat er minimaal moet gebeuren voor de veiligheid van het kind.

In de beginfase investeren we sterk in motivatie en probleembesef. Zo vaak als nodig is, zijn we bij de gezinnen thuis en praten dan met het gehele gezin en met alle andere personen uit het netwerk die van invloed kunnen zijn. We onderzoeken de oorzaken en risicofactoren die de onveiligheid in stand houden en de ontwikkeling belemmeren. Ingesleten patronen worden doorbroken en risicofactoren weggenomen. We maken de problematiek in gesloten systemen bespreekbaar. Vanuit een respectvolle, open en onderzoekende basishouding gaan we een intensieve samenwerking aan met het gezin. Het gezin krijgt zo vertrouwen dat ze zelf iets aan hun situatie kunnen doen.

We gebruiken daarbij de bewezen effectieve gespreksmethodiek: Functional Family Parole (FFP). Jeugdbescherming is de licentiehouder van deze gespreksmethodiek in Nederland. Gedragspatronen binnen gezinnen worden geanalyseerd en we werken aan het doorbreken van die patronen die ervoor zorgen dat een onveilige situatie in stand wordt gehouden. Samen met het gezin maken we een gezinsplan, waarin de veilige ontwikkeling van de jeugdigen centraal staat.

De gezinsmanager bespreekt met het gezin wat er aan behandeling en zorg nodig is. Dat kan hulp vanuit het sociale netwerk zijn, vaak ook gaat het om professionele behandeling en ondersteuning aan ouders en/of kinderen in het gezin. De uitkomst van dit proces leidt tot een gezinsplan dat mét en in de taal van het gezin wordt opgesteld. Dat is ook het eind van de eerste fase van de begeleiding. Gedurende het hele proces stimuleren we de eigen kracht en spreken we de zelfverantwoordelijkheid aan.

Fase 2
Tijdens de tweede fase van de begeleiding wordt aan de uitvoering van de doelen gewerkt, samen mét het gezin, lokale teams, zorgaanbieders en andere professionals zoals het onderwijs, in een gezamenlijk uitvoerdersoverleg. Deze overleggen vinden minimaal 1×6 weken plaats en vaker als dat nodig is om veiligheid van kinderen te realiseren. Er wordt onderzocht of de ingezette interventies effectief zijn. Wanneer passend aanbod ontbreekt of onvoldoende functioneert, wordt dit als een kwestie geëscaleerd. We nemen geen genoegen met second best. Veel kwesties kunnen in de uitvoering opgelost worden, maar wanneer aanbod niet voorradig of ingekocht is, wordt er tot de wethouder geëscaleerd.
De gezinsmanager heeft samen met het gezin de regie over de uitvoering van het plan.

Fase 3
In de borgingsfase scheppen we de voorwaarden en handvatten die het gezin nodig heeft om niet terug te vallen en maken we, ook weer samen met het gezin, een borgingsplan. Met het gezin wordt gekeken waar zij vandaan komen, wat zij geleerd hebben en hoe ze dit in toekomstige situaties kunnen gaan inzetten. De methodiek gaat uit van duurzame oplossingen voor de gezinnen. Het versterken van de eigen kracht van een gezin én het sociale netwerk, is integraal onderdeel van de methodiek. Naast het gezin worden het netwerk en de gebiedsteams betrokken om de borging te realiseren.

Volg ons ook op social media