menu

Onze cliënten

Het komt voor dat ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig of met hulp van het netwerk, de veiligheid van hun kinderen te waarborgen. Denk aan gezinnen waar kinderen verwaarloosd, gekleineerd of misbruikt worden. Vaak betreft het gezinnen met complexe problemen op meerdere gebieden. Er is ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek, huiselijk geweld, armoede-schuldenproblematiek, verslaving, criminaliteit, psychiatrische problematiek, gezondheid problemen, vechtscheiding of een verstandelijke beperking. Er is een disbalans in de draagkracht/draaglast en er is veel behoefte aan compensatie door het netwerk en hulpverleners.

Naast de complexiteit en de veiligheid van de kinderen in het gezin, bepaalt de mate waarin ouders in staat zijn in het belang van hun kinderen te handelen of een gezin tot de doelgroep van Jeugdbescherming behoort. De gezinnen hebben vaak een lange voorgeschiedenis, met niet effectieve interventies. Ze zijn teleurgesteld in de hulpverlening, zijn niet gemotiveerd en missen het vertrouwen dat ze zelf iets kunnen doen om hun situatie te verbeteren.

Hulp op maat door collega jeugdbeschermers

Jeugdbescherming is van mening dat bij een aantal specifieke doelgroepen, in het belang van het gezin, andere gecertificeerde instellingen ingezet moeten worden. Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (LJ&R) bijvoorbeeld bij gezinnen met een strikte geloofsovertuiging. De William Schrikker Groep (WSG) bij gezinsleden met een ernstige beperkingen in het cognitief en sociaal functioneren, een lichamelijke beperking of chronische ziekte.

In de doelgroep met gezinsleden met een IQ tussen 70 en 85 is er een overlap. In die situaties wordt bekeken welke gecertificeerde instelling de meest toegevoegde waarde heeft voor het gezin. Met bijkomende DSM-problematiek zal dat de WSG zijn.
Over het onderscheid in doelgroep zijn afspraken gemaakt met de andere gecertificeerde instellingen. Het Nidos is er speciaal voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Volg ons ook op social media