menu

Onze cliënten

Het komt voor dat ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om, zelfstandig of met hulp van het netwerk, de veiligheid van hun kinderen te waarborgen. Of een gezin tot de doelgroep van Jeugdbescherming behoort wordt, naast door de complexiteit van de problemen en de mate van veiligheid van de kinderen in het gezin, bepaald door de mate waarin ouders in staat zijn in het belang van hun kinderen te handelen.

Veel gezinnen die tot de doelgroep behoren hebben een lange voorgeschiedenis, met niet effectieve interventies. Ze zijn veelal teleurgesteld in de hulpverlening, niet gemotiveerd en missen het vertrouwen dat zij zelf hun situatie kunnen verbeteren. Vaak betreft het gezinnen met complexe problemen op meerdere gebieden waar kinderen fysiek mishandeld en/of emotioneel verwaarloosd worden. Er is dan sprake van ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek, huiselijk geweld, armoede-schuldenproblematiek, verslaving, criminaliteit, psychiatrische problematiek, gezondheidproblemen, vechtscheiding en/of een verstandelijke beperking. Er is een disbalans in de draagkracht/draaglast en er is veel behoefte aan compensatie door het netwerk en hulpverleners.

Hulp op maat door collega jeugdbeschermers

Jeugdbescherming is van mening dat bij een aantal specifieke doelgroepen beter andere gecertificeerde instellingen ingezet kunnen worden. Over het onderscheid in doelgroep zijn afspraken gemaakt met de andere gecertificeerde instellingen.
Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (LJ&R) is er voor gezinnen met een strikte geloofsovertuiging; de William Schrikker Groep (WSG) bij gezinsleden met een ernstige beperking in het cognitief en sociaal functioneren, een lichamelijke beperking of chronische ziekte.
In de doelgroep met gezinsleden met een IQ tussen 70 en 85 is er een overlap en wordt per gezin bekeken welke gecertificeerde instelling de meeste toegevoegde waarde. Met bijkomende DSM-problematiek zal dat de WSG zijn. Het Nidos is er speciaal voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Volg ons ook op social media