menu

Kwaliteit & innovatie

Kwaliteit

Zorgdragen voor kwaliteit doen we in samenwerking met opdrachtgevers en andere samenwerkingspartners:

 • Jeugdbescherming Regio Amsterdam is een op ontwikkeling- en innovatie gerichte organisatie. Jeugdbescherming kent een platte organisatiestructuur die professionele kwaliteit blijvend voedt en waarborgt.
 • Om de professionele kwaliteit van onze gezinsmanagers te garanderen en blijvend te voeden hebben we een doorlopend opleidings- en trainingsprogramma. Dit wordt verzorgd door onze Jeugdbescherming Akademie . De Akademie biedt trainingen intern en extern aan.
 • De Akademie verzorgt trainingen op het gebied van kennis en vaardigheden inzake de uitvoering van het werk en het organiseren van het werk (effectievere casuïstiekoverleg). De Akademie is CEDEO geaccrediteerd en CRKBO-geregistreerd.
 • Jeugdbescherming heeft verder als uitgangspunt dat alleen díe zaken gedaan worden, die van waarde zijn voor de gezinnen. Onnodige schakels, bureaucratische belemmeringen hebben we uit de werkprocessen gehaald.
 • Iedere week is er een casuïstiekoverleg per basisteam (bestaande uit ongeveer zeven gezinsmanagers, een senior gezinsmanager, een gedragsdeskundige en een teammanager). Beoordeling van veiligheid en ontwikkeling van gezinnen worden toegelicht en bevraagd. Gezamenlijk onderzoekt het team redenen voor stagnatie en bedenkt concrete handelingsperspectieven voor de gezinsmanager die een zaak onderhanden heeft. Ervaringskennis wordt verrijkt en aanscherpt met inzichten uit de ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Zo wordt een situatie gecreëerd waarin perspectieven, vragen en twijfels gedeeld worden, hetgeen leidt tot een constructief samen-op-denken en weloverwogen, concrete besluiten. De besluiten worden vastgelegd, evenals de argumentatie om tot een bepaald besluit te komen.
 • Tijdens het casuïstiek overleg bespreekt men middels supervisie de effectiviteit van het gedrag en activiteiten van de gezinsmanagers, hun programmatrouw werken (FFP) wordt doorlopend gemeten. Zelfreflectie op handelen is een belangrijk onderdeel van het overleg.
 • Ieder jaar worden bij alle basisteams interne audits uitgevoerd. Om de kwaliteit te toetsen en verbeteringen aan te brengen.
 • Wij hebben competentie- en talentmanagement ingevoerd.
 • Er is een cliëntenraad, er worden cliëntenpanel georganiseerd en er is doorlopend tevredenheidsonderzoek bij cliënten.
 • Wij zijn gecertificeerd volgens de normen in het certificatieschema in het kader van de Jeugdwet door het Keurmerkinstituut.
 • In 2014 ontvingen wij de prijs voor Radicale Vernieuwers en de prijs voor beste overheidsorganisatie in Nederland.
 • In 2015 ontvingen we de European Public Sector Award 2015.

NB. Gemeenten zijn welkom bij ons op bezoek te komen voor voorlichting of voor een op maat gemaakt werkbezoek, inclusief een casuïstiekoverleg.

 

Innovatie

Jeugdbescherming is een op ontwikkeling en innovatie gerichte organisatie. We werken nauw samen met hoge scholen en universiteiten:

 • Vanuit de Jeugdbescherming Akademie wordt gewerkt aan kennis en (praktijk)onderzoek. We werken daarin samen met de wetenschap. Er wordt doorlopend onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het werk, de methode en de reflectie en ontwikkeling van gezinsmanager. De opgedane kennis vertalen we in het verbeteren en innoveren van de methodiek, werkwijze en trainingen.
 • Samen met universiteiten ontwikkelt Jeugdbescherming effectiviteitsmetingen. De gezinsmanagers en de lokale teams meten wat de opbrengst is van de ingezette zorg. Door de gezinnen, na zes maanden en één jaar na beëindiging van begeleiding van Jeugdbescherming opnieuw te bezoeken.
 • Met de Universiteit van Amsterdam is in de praktijk én wetenschappelijk het veiligheids- en risicotaxatie-instrument, de ARIJ, ontwikkeld. Het betreft de taxatie van acute onveiligheid én een inschatting van de risico’s in de toekomst van het kind en geeft inzicht op welke wijze die risico’s beïnvloedt kunnen worden.
 • Samen met gemeenten en samenwerkingspartners zijn we op zoek naar betekenisvolle metingen. Naast de ARIJ wordt van elk gezin continu de veiligheid van de kinderen gemeten (veiligheidslijn) en er wordt gemeten in hoeverre de doelen zijn behaald (centrale lijn).
 • In samenspraak met gemeenten, ministerie en bijvoorbeeld CBS ontwikkelen betekenisvolle outcome criteria.
 • We participeren in het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) waarin partners vanuit praktijk, beleid, wetenschap en onderwijs samenwerken aan kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd.
 • In 2017 voeren we de volgende pilots uit samen met onze samenwerkingspartners als gemeenten:
  – Schuldhulpverlening
  – Innovatieve psychiatrie
  – Huiselijk Geweld
  – De bedoeling op 10 ! (verlaagde caseload)
 • Jeugdbescherming hanteert een gezinstarief.
 • Qua overhead bedragen de salariskosten van de ondersteuning 11% van de totale salariskosten. De totale ondersteuning, c.q. overhead is 14% van het gezinstarief.

 

Volg ons ook op social media