menu

Kennis & Onderzoek

De Jeugdbescherming Akademie werkt altijd vanuit “De bedoeling”, de achterliggende motivatie. Wat wij leren en zien in de praktijk is leidend. Dat is het vertrekpunt voor het bouwen aan kennis. Wij doen onderzoek naar de dagelijkse praktijk en vertalen deze onderzoeksresultaten naar kennis en inzichten waar de praktijk zijn dagelijkse voordeel mee kan doen. Kennis krijgt waarde als deze in de praktijk kan worden gebracht. Het gaat hierbij om:

• Kennis
• Vaardigheden
• Gedrag
• Inzicht in het effect hiervan

We werken daarom veel samen met hogescholen en universiteiten om het werk wetenschappelijk te onderzoeken en te ontwikkelen. We gebruiken dat in onze trainingen, in ons organisatieadvies en in onze procesbegeleiding, voorlichting en symposia.

1. Organisatieadvies en procesbegeleiding

Organisatieadvies en procesbegeleiding

Jeugdbescherming Akademie biedt organisatieadvies en procesbegeleiding op maat op het gebied van jeugdzorg. We helpen een organisatie dusdanig in te richten dat de transformatie blijvend is en de resultaten structureel verbeteren. Op deze manier worden professionals in de organisatie blijvende ondersteuning bij hun werkzaamheden en in hun ontwikkeling geboden.

Ook bieden we onze kennis aan in een voorlichting of in een op maat gemaakt werkbezoek, inclusief een casuïstiekoverleg.

Onderzoeken

Jeugdbescherming werkt aan het ontsluiten van wetenschappelijke en praktijkinzichten en het versterken van haar methodiek vanuit het Lerend Effectiviteitsonderzoek (LEF). Hiermee wordt ook beoogd impact uit te oefenen op het systeem (jeugdstelsel) waarbinnen Jeugdbescherming werkt.

LEF is een meerjarig onderzoeksprogramma waarin Jeugdbescherming samenwerkt met het Athena Instituut van de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast zijn er nog diverse andere vakgroepen/universiteiten betrokken bij onderzoek dat bij Jeugdbescherming wordt verricht.

Ten behoeve van ‘Ieder kind – blijvend – veilig’ willen we weten:

 1. wat de kenmerken en behoeften van onze doelgroep zijn;
 2. welke effecten we bereiken bij onze doelgroep, nu en op lange termijn;
 3. hoe we effectief kunnen leren en verbeteren;
 4. hoe we als systeem effectief kunnen leren en verbeteren.

Kenmerkend voor al het onderzoek binnen deze vier thema’s, is de ontwikkeling en/of het gebruik van betekenisvolle metingen. Dit zijn metingen ten aanzien van onze missie Ieder kind veilig!, waarmee het minimaal noodzakelijke wordt onderzocht en waarbij deze metingen zowel voor de dagelijkse praktijk van gezinsmanagers en gedragsdeskundigen, als voor onderzoekers betekenis hebben.

Tot nu toe heeft dit onderzoeksprogramma het volgende opgeleverd:

 • Een bruikbaar en betrouwbaar instrumentarium ter inschatting van de veiligheid, risico’s en behoeften van de jeugdigen. Dit instrumentarium heet de ARIJ en hierbij kunnen we bij kinderen en gezinnen met de juiste intensiteit ingrijpen en de juiste hulp inzetten.
 • Een doorontwikkeld programmatrouw instrumentarium dat aansluit bij intensief systeemgericht casemanagement / Generiek Gezinsgericht Werken (GGW), de doorontwikkeling van Functional Family Parole (FFP).
 • Een (eerste) pilot Effectmeting met als doel het daadwerkelijk meten van de effecten van onze werkwijze voor kinderen en gezinnen. Op basis van de evaluatie van deze pilot is een vervolg pilot van start gegaan, waarbij met één korte, maar betrouwbare en bruikbare vragenlijst wordt gemeten hoe het gaat met de kinderen in het gezin, bij aanvang en afsluiten.
 • Een verscheidenheid aan rapporten, artikelen en presentaties op (inter)nationale conferenties. Er zijn momenteel (juni 2017) zeven promovendi betrokken bij het onderzoeksprogramma.

Lopende onderdelen in 2017

 • Behoeftetaxatie: sinds 2016 wordt gewerkt aan het ontwikkelen van behoeftetaxatie (welke zorg is nodig). In 2017 wordt een eerste versie van het instrument opgeleverd, getest en geëvalueerd in de praktijk.
 • Kenmerken en behoeften van kinderen waarvoor JeugdzorgPlus wordt ingezet (samen met Spirit/ de Koppeling)
 • Leren met behulp van (video)reflectie (ZonMW project, samen met Hogeschool van Amsterdam, Altra en Spirit)
 • Onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar validiteit en betrouwbaarheid ARIJ Veiligheidstaxatie en Risicotaxatie

Jeugdstelsel Amsterdam gaat ook met de ARIJ werken, dit wordt nu systematisch door de Jeugdbescherming Akademie ingerold bij deze organisaties. Een ZonMW subsidieaanvraag is ingediend voor het onderzoeken en versterken van de effectiviteit van deze inroltraining.

Symposia

Meerdere keren per jaar organiseert de Jeugdbescherming Akademie symposia. Tijdens deze symposia worden actuele thema’s in de jeugdzorg besproken. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de gedragsdeskundigen van Jeugdbescherming. Hierbij worden relevante deskundigen uit de wetenschap en het werkveld uitgenodigd als sprekers en voor discussie.

Publicaties

In onderstaande vier Nederlandstalige onderzoeksrapporten staat meer informatie onze intensief systeemgericht casemanagement, ook wel bekend als Generiek Gezinsgericht Werken (GGW).

Internationale wetenschappelijke publicaties:

 • Busschers, L. Boendermaker & M.A.H.M. Dinkgreve (2016) Validation and operationalization of Intensive Family Case Management: A delphi study. Child and Adolescent Social Work, 33(1), 69-78.
 • S.M. van Veelen, B.J. Regeer, J.E.W. Broerse, S.F.P. van de Poel & M.A.H.M. Dinkgreve (2017). Embedding the notion of child- and family-centered care into organizational practice: Learning from organizational visioning. Journal of Public Child Welfare, 11(2), 231-259.

 

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen,

mits de juiste kennis in de praktijk leidt tot meer, sneller en duurzamer

kinderen veilig stellen. Blijvend veilig!

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kan contact op worden genomen met team Kennis door te bellen naar de Jeugdbescherming Akademie, telefoon 020 487 82 22, en vragen naar een van onderstaande collega’s:

 • Marc Dinkgreve (Kennisambassadeur)
 • Erica Schriek (onderzoeker en adviseur Kennis)
 • Nienke van Veelen (onderzoeker en adviseur Kennis)

Het mailadres is kennis@jeugdbescherming.nl

 

 

Volg ons ook op social media