Wat doet Jeugdbescherming?

Wat gaan we doen?

Nadat uw gezin bij ons is aangemeld, komt er iemand van Jeugdbescherming Regio Amsterdam bij u op bezoek: een gezinsmanager. Die bespreekt met u hoe het met u en de kinderen gaat en waarom wij betrokken zijn.

Vaak neemt de gezinsmanager iemand mee. Een collega-gezinsmanager, een specialist uit de jeugd- of volwassenenhulpverlening of iemand van de organisatie die u heeft aangemeld. Samen kijken ze hoe het met u en de kinderen gaat en waarom Jeugdbescherming Regio Amsterdam bij uw gezin betrokken is. Dit bespreekt de gezinsmanager met u. En met andere  personen die voor u en uw kind(eren) belangrijk zijn.

 

In de 1ste fase

maken we samen met u een gezinsplan. Dat is een plan waarin alle informatie over uw gezin staat en aan welke doelen we gaan werken.

Eerst bespreken we met u wat er nu moet veranderen om de zorgen over de veiligheid van de kinderen weg te nemen. Hier maken we afspraken over met u, de kinderen en de mensen om u heen. We spreken ook met elkaar af wat we doen als het niet lukt.

Daarna gaan we werken aan de rest van het gezinsplan.

We zoeken met u uit hoe het komt dat u en de kinderen in deze situatie terecht zijn gekomen. Hiervoor gebruiken wij ook de informatie van hulpverleners die eerder met u hebben gewerkt. Zoals de school of het consultatiebureau. De gezinsmanager luistert naar uw verhaal en naar dat van uw kind.

We kijken naar wat u zelf of samen met uw omgeving kunt doen om ervoor te zorgen dat het in de toekomst goed gaat met u en uw kind. En we kijken samen welke hulp het beste past bij uw situatie. In deze fase heeft de gezinsmanager iedere week contact met u. Als het gezinsplan klaar is, krijgt u een exemplaar. Het plan wordt regelmatig aangevuld. U kunt op elk moment een nieuwe versie opvragen bij uw gezinsmanager.

Meer informatie over het gezinsplan vindt u hier.

 

In de 2de fase

gaan we samen met u, de mensen om u heen en hulpverleners het gezinsplan uitvoeren. Uw gezinsmanager blijft volgen hoe het met u en de kinderen gaat. En of het beter gaat sinds er hulp is ingezet. We voeren regelmatig overleg met u en iedereen die bij uw gezin betrokken is (bijvoorbeeld hulpverleners, school of familie). Deze overleggen noemen wij uitvoerdersoverleggen (UVO’s). Tijdens een uitvoerdersoverleg kijken we of we op de goede weg zijn om de doelen te bereiken. Of dat er misschien nog iets anders nodig is.

In deze fase heeft de gezinsmanager minder vaak contact met u. Het meeste contact heeft u met de hulpverleners. Als alle doelen zijn bereikt en uw gezin kan zelf met goede hulpverlening verdergaan, begint de 3de en laatste fase.

 

In de 3de fase

gaat het beter met uw gezin en werken we samen naar een afronding. We bespreken met u, de betrokken hulpverlening en de mensen om u heen wat uw gezin in de toekomst nodig heeft. Zodat er geen zorgen meer zijn over de veiligheid van uw kinderen en het goed blijft gaan. En wie uw gezin kan blijven helpen, als dat nodig is. In deze fase komt de gezinsmanager weer vaker bij u langs.

 

Hoe werken we samen?

Wij werken met ú samen. En we werken ook samen met andere organisaties die betrokken zijn bij uw gezin. Dat kan een jeugdhulpverlener zijn, maar bijvoorbeeld ook de psycholoog van u of de kinderen, of iemand van school. Wij doen dat om alle hulp aan uw gezin zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

We vinden het belangrijk dat we elkaar met respect behandelen. Ook al verschillen we van elkaar of denken we anders.

Hier vertellen we meer over hoe we zo prettig mogelijk kunnen samenwerken.

 

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij bewaren uw gezinsplan en andere gegevens in een dossier. Hierin staan de persoonsgegevens van alle gezinsleden. Zoals naam, adres, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN). Ook staat in uw dossier:

  • Hoe en waarom u bij Jeugdbescherming bent gekomen.
  • Wat wij samen met u hebben afgesproken.
  • Welke hulp u wordt aangeboden en wie daarbij betrokken zijn.

Uw dossier wordt in ieder geval 15 jaar bewaard.

 

Wie heeft er toegang tot het dossier van uw gezin?

Iedereen die bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam werkt, heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Om ons werk goed uit te kunnen voeren, hebben naast u en uw gezin, de volgende medewerkers van Jeugdbescherming Regio Amsterdam toegang tot uw dossier:

  • Gezinsmanagers die u en uw gezin begeleiden,
  • Andere afdelingen van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Bijvoorbeeld onze juristen, de administratie of de toezichthouders die kijken of wij ons werk goed doen.
  • Leidinggevenden zodat zij kunnen helpen als u een klacht heeft.

Het kan zijn dat u een vraag of een opmerking heeft over uw dossier of dat u het zelf wilt zien. U kunt dit dan bespreken met uw gezinsmanager.

Alle informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u hier.

 

Is er een cliëntenraad?

Wij vinden het belangrijk om te weten wat ouders en jongeren die met ons te maken hebben, van ons vinden.  Daarom is er een cliëntenraad. In deze raad zitten ouders en jongeren die ons advies geven. Zo blijven we ons werk met gezinnen verbeteren. U kunt de  cliëntenraad bereiken via: clientenraad@jeugdbescherming.nl.

Lees verder.

 

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Als u ergens niet tevreden over bent, bespreek dit dan eerst met uw gezinsmanager. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de situatie bespreken met de leidinggevende van uw gezinsmanager: de teammanager. Deze teammanager zet zich in om samen met u en de gezinsmanager een oplossing te vinden. Als u wilt, kunt u iemand vragen die bemiddelt bij het gesprek. Of u kunt een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie (klachtencommissie@jeugdbescherming.nl).

Lees verder

Sluiten

Solliciteren op Wat gaan we doen?

Sollicitatie