Wat doet Jeugdbescherming?

Uw privacy: Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij bewaren uw gezinsplan in een dossier. Hierin staan ook de persoonsgegevens van alle gezinsleden. Zoals naam, adres, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN). Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hieronder leest u hoe we omgaan met uw gegevens en wie heeft er toegang tot het dossier van uw gezin.

Jeugdbescherming bewaart gegevens van uw kind en uw gezin in een gezinsdossier. In het gezinsdossier staan de persoonsgegevens van uw kind(eren) en de overige gezinsleden, zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Hierin staat ook waarom u cliënt bij Jeugdbescherming bent, wat Jeugdbescherming samen met u heeft afgesproken, welke hulp u wordt aangeboden en wie daarbij zijn betrokken. Ook wordt omschreven wie er bij uw gezin horen. Dat kunnen ouders en kinderen zijn, maar ook pleegouders of oma’s, opa’s en andere betrokkenen.

Deze gegevens worden opgeslagen in het gezinsdossier en Jeugdbescherming bewaart dit gezinsdossier minimaal 20 jaar.

Met wie mag Jeugdbescherming informatie over uw gezin uitwisselen?

Jeugdbescherming mag uw persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven of gegevens over u opvragen. De regels, die voor Jeugdbescherming gelden, met betrekking tot informatie-uitwisseling, hangen samen met de wijze waarop Jeugdbescherming betrokken is bij uw gezin. Elke keer als we informatie willen delen, kijken om wie het gaat en wie er toestemming moet geven.

Rondom uw toestemming gelden de volgende regels:

 • Als u begeleiding krijgt in het kader van preventieve jeugdbescherming, een vorm van intensieve vrijwillige jeugdhulp, dan mag Jeugdbescherming alleen met uw toestemming informatie opvragen of verstrekken aan anderen. Als u als ouder het gezag over uw kind heeft.
 • Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan geeft uw kind zelf toestemming. Jeugdbescherming houdt u op de hoogte van de gegevens, die met uw toestemming worden uitgewisseld.
 • U en de kinderen hebben het recht de gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken. Jeugdbescherming zal dan met u in gesprek gaan over welke gevolgen dit heeft voor de begeleiding van Jeugdbescherming in het preventieve kader

Uw gegevens uitwisselen zonder uw toestemming

In de volgende situaties mag Jeugdbescherming ook informatie uitwisselen over uw gezin zonder uw toestemming en zonder u van tevoren te informeren, maar Jeugdbescherming streeft ernaar zo transparant mogelijk te werk te gaan:

 • Jeugdbescherming mag gegevens verstrekken aan beroepskrachten die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling, en ontvangen van beroepskrachten die relevante informatie voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling hebben.
 • Jeugdbescherming mag gegevens verstrekken en vragen aan beroepskrachten betrokken zijn bij de uitvoering van de voogdij zo lang de kinderen nog geen 12 jaar.
 • Jeugdbescherming mag gegevens verstrekken en vragen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdreclassering.
 • Jeugdbescherming mag gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming en de rechterlijke macht als dat nodig is om de veiligheid van uw kind te borgen.
 • Jeugdbescherming mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht.
 • Jeugdbescherming mag gegevens verstrekken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij het melden van een calamiteit.
 • Jeugdbescherming geeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten, ter controle van de facturering van ons werk zonder uw toestemming.

Wie heeft er toegang tot uw dossier?

Iedereen die bij Jeugdbescherming werkt, heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Om ons werk goed uit te kunnen voeren, hebben naast u en uw gezin, de volgende medewerkers van Jeugdbescherming toegang tot uw dossier:

 • Gezinsmanagers, die betrokken zijn bij de begeleiding van u en uw gezin hebben toegang tot uw gezinsdossier.
 • Ook de ondersteunende diensten, denk aan de cliëntenregistratie en het centraal secretariaat, hebben toegang zodat zij bijvoorbeeld post naar u op kunnen sturen in opdracht van de gezinsmanager.
 • Betrokken leidinggevenden kunnen ook bij uw gezinsdossier. Dit is nodig zodat zij kwaliteitscontroles kunnen doen of kunnen bemiddelen bij klachten.

 

Onderzoek & controle

Daarnaast kunnen ook andere organisaties toegang krijgen tot het gezinsdossier. Het gaat dan om:

 • Onderzoekers van Jeugdbescherming en/of onderzoekers van hogescholen en universiteiten. Door onderzoek te doen gaan we na of onze hulp aan u en anderen goed genoeg werkt. Voor die onderzoeken maken we gebruik van uw gegevens in het gezinsdossier. In de rapporten staat nooit uw naam of andere gegevens waardoor u als persoon te herkennen bent.
 • De accountant en het Keurmerk Instituut. Deze organisaties voeren financiële en kwaliteitscontroles uit. Daarvoor kunnen zij steekproefsgewijs toegang tot dossiers krijgen.
 • In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht binnen Jeugdbescherming, is Jeugdbescherming verplicht hieraan medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers.
Uw privacy

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Jeugdbescherming gaat zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. In het geval dat informatie uit het gezinsdossier onbedoeld bij derden terecht komen, kijkt Jeugdbescherming altijd of we een melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens moeten doen. U wordt hier dan over geïnformeerd.

Jeugdbescherming maakt gebruik van digitale opslag en netwerken. Zowel de opslag als netwerken voldoen aan de hoogste veiligheidseisen op dit gebied. Leveranciers zijn in het bezit van de ISO 27001 en NEN 7510 certificaten. Data uitwisseling tussen ketenpartners vindt via een beveiligde verbinding plaats.
Jeugdbescherming regio Amsterdam gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of andere informatie die Jeugdbescherming veilig wil versturen. Een bericht via Zivver is gegarandeerd veilig. Dit betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang hebben tot het bericht. Ook hackers niet. Zivver voorkomt dat gevoelige informatie bij de verkeerde persoon terechtkomt.

Door voor ZIVVER te kiezen, kiest Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor de beste vorm van informatiebeveiliging. Hoe ZIVVER precies werkt, leest u hier.

Als u meer over ZIVVER wilt weten, kunt naar deze website: www.zivver.nl.

Uw dossier inzien

U heeft het recht om uw gezinsdossier in te zien. U kunt alleen gegevens inzien over uzelf of over uw kind, jonger dan 16 jaar, waarover u gezag heeft. Gegevens over andere personen in het gezinsdossier kunt u alleen inzien met toestemming van die ander. Daarnaast maakt Jeugdbescherming altijd de afweging of u, als u uw dossier inziet, geen informatie krijgt over derden, waar u geen recht op heeft. En ook of het inzien van uw dossier in het belang van uw kind is. Als u recht heeft op inzage in bepaalde gegevens in het gezinsdossier, dan heeft u ook recht op een afschrift hiervan.

Of uw kind het gezinsdossier mag inzien, hangt of van zijn of haar leeftijd. Daarvoor gelden de volgende regels:

 • Is uw kind jonger dan 12 jaar?
  Dan kan het niet zijn eigen dossier inzien. Alleen een wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens het kind doen.
 • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar?
  Dan kunnen zowel uw kind als de wettelijk vertegenwoordiger het dossier inzien. De wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van het kind nodig.
 • Is uw kind 16 jaar of ouder?
  Dan heeft alleen uw kind recht op inzage. Wil de wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is toestemming van het kind nodig.

 

Andere rechten met betrekking tot uw dossier

U heeft ook recht om het volgende te vragen aan Jeugdbescherming:

 • Correctie van uw persoonsgegevens als er sprake is van feitelijke onjuistheden.
 • Beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens o.a. als de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist, wanneer persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen.
 • Verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking wordt stopgezet).
 • Vernietiging van het gezinsdossier
 • De toestemming die u eerder gaf, weer intrekken.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dan kunt u een verzoek indienen bij de gezinsmanager. Uiterlijk binnen 4 weken na uw verzoek ontvangt u een reactie van ons.

 

Was u vroeger cliënt bij Jeugdbescherming en wilt u uw dossier inzien?

Stuur dan een mail naar centraalsecretariaat@jeugdbescherming.nl. Als u in uw bericht uw naam en geboortedatum aan ons doorgeeft, kunnen wij u sneller helpen.

Privacy geschonden?

Als u vindt dat uw privacy is geschonden, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Neem contact op met uw gezinsmanager. Als u vindt dat Jeugdbescherming onzorgvuldig met uw gegevens is omgegaan, kunt u contact opnemen met uw gezinsmanager of u kunt bellen met ons algemene nummer: 020 487 82 22. U kunt ook een e-mail sturen naar uw gezinsmanager of naar info@jeugdbescherming.nl.
 • Dien een klacht in. Ook is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij Jeugdbescherming en/of de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdbescherming. Klik hier voor meer informatie.
 • Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Jeugdbescherming heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). U kunt de Functionaris Gegevensbescherming bereiken op fg@jeugdbescherming.nl.
 • Tot slot kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nationale Ombudsman.

Privacyreglement Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering bieden. Zij hebben voor cliënten van gecertificeerde instellingen zoals Jeugdbescherming Regio Amsterdam een algemeen privacyreglement gemaakt. Voor het Privacyreglement gecertificeerde instelling van Jeugdzorg Nederland klikt u hier.

Sluiten

Solliciteren op Uw privacy. Zo gaan wij om met uw gegevens

Sollicitatie