Uw privacy

Inleiding

Jeugdbescherming bewaart gegevens van uw kind en uw gezin in een gezinsdossier. In het gezinsdossier staan de persoonsgegevens van uw kind(eren) en de overige gezinsleden, zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Hierin staat ook waarom u cliënt bij Jeugdbescherming bent, wat Jeugdbescherming samen met u heeft afgesproken, welke hulp u wordt aangeboden en wie daarbij zijn betrokken. Ook wordt omschreven hoe uw gezin er uitziet. Dat kunnen ouders en kinderen zijn, maar ook pleegouders of oma’s, opa’s en andere betrokkenen.

Deze gegevens worden opgeslagen in het gezinsdossier en Jeugdbescherming bewaart dit gezinsdossier minimaal 15 jaar.

 

Wie heeft er toegang tot het gezinsdossier van uw gezin?

Medewerkers van Jeugdbescherming hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht.

In het kader van de uitvoering, hebben de volgende medewerkers toegang tot het gezinsdossier:

 • Gezinsmanagers, die betrokken zijn bij de begeleiding van u en uw gezin hebben toegang tot uw gezinsdossier.
 • Ook de ondersteunende diensten, denk aan de cliëntenregistratie en het centraal secretariaat, hebben toegang zodat zij bijvoorbeeld post naar u op kunnen sturen in opdracht van de gezinsmanager.
 • Betrokken leidinggevenden kunnen ook bij uw gezinsdossier. Dit is nodig zodat zij kwaliteitscontroles kunnen doen of kunnen bemiddelen bij klachten.

Onderzoek & controle:
Daarnaast kunnen ook andere organisaties toegang krijgen tot het gezinsdossier. Het gaat dan om:

 • Onderzoekers van Jeugdbescherming en/of onderzoekers van hogescholen en universiteiten. Door onderzoek te doen gaan we na of onze hulp aan u en anderen goed genoeg werkt. Voor die onderzoeken maken we gebruik van uw gegevens in het gezinsdossier. In de rapporten staat nooit uw naam of andere gegevens waardoor u als persoon te herkennen bent.
 • De accountant en het Keurmerk Instituut. Deze organisaties voeren financiële en kwaliteitscontroles uit. Daarvoor kunnen zij steekproefsgewijs toegang tot dossiers krijgen.
 • In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht binnen Jeugdbescherming, is Jeugdbescherming verplicht hieraan medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers.

Jeugdbescherming gaat zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. In het geval dat informatie uit het gezinsdossier onbedoeld bij derden terecht komen, zal Jeugdbescherming altijd een melding doen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U wordt hier dan over geïnformeerd.

 

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Jeugdbescherming maakt gebruik van digitale opslag en netwerken. Zowel de opslag als netwerken voldoen aan de hoogste veiligheidseisen op dit gebied. Leveranciers zijn in het bezit van de ISO 27001 en NEN 7510 certificaten. Data uitwisseling tussen ketenpartners vindt via een beveiligde verbinding plaats.

Jeugdbescherming regio Amsterdam gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of andere informatie die Jeugdbescherming veilig wil versturen. Een bericht via Zivver is gegarandeerd veilig. Dit betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang hebben tot het bericht. Ook hackers niet. Zivver voorkomt dat gevoelige informatie naar de verkeerde persoon wordt gestuurd.

Door voor ZIVVER te kiezen, kiest Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor de beste vorm van informatiebeveiliging.

Lees meer over ZIVVER op www.zivver.nl.

 

Met wie mag Jeugdbescherming informatie over uw gezin uitwisselen?

Jeugdbescherming mag uw persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven of gegevens over u opvragen. De regels, die voor Jeugdbescherming gelden, met betrekking tot informatie-uitwisseling, hangen samen met de wijze waarop Jeugdbescherming betrokken is bij uw gezin.

Rondom uw toestemming gelden de volgende regels:
Als u begeleiding krijgt in het kader van preventieve jeugdbescherming, dat betekent dat Jeugdbescherming niet in het kader van dwang (ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclasseringsmaatregel) betrokken is bij uw gezin, dan mag Jeugdbescherming alleen met uw toestemming informatie opvragen of verstrekken aan anderen.
Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan moet ook uw kind toestemming geven. Jeugdbescherming houdt u op de hoogte van de gegevens, die met uw toestemming worden uitgewisseld.
U heeft het recht de gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken

In de volgende situaties mag Jeugdbescherming ook informatie uitwisselen over uw gezin zonder uw toestemming en zonder u van tevoren te informeren, maar Jeugdbescherming streeft ernaar zo transparant mogelijk te werk te gaan:

 1. Jeugdbescherming mag gegevens verstrekken en vragen aan beroepskrachten, die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclasseringsmaatregel, zonder uw toestemming als dit voor de veiligheid van uw kind noodzakelijk is.
 2. Jeugdbescherming mag gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming en de rechterlijke macht als dat nodig is om de veiligheid van uw kind te borgen.
 3. Jeugdbescherming mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
 4. Als er sprake is van een noodtoestand, mag een gezinsmanager informatie delen zonder uw toestemming om ernstig nadeel voor u, uw kind of een ander betrokken persoon af te wenden.
 5. Jeugdbescherming geeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten, ter controle van de facturering van ons werk zonder uw toestemming.

 

Uw dossier inzien

U heeft het recht om uw gezinsdossier in te zien.
U kunt alleen gegevens inzien over uzelf of over uw kind, jonger dan 16 jaar, waarover u gezag heeft. Gegevens over andere personen in het gezinsdossier kunt u alleen inzien met toestemming van die ander. Daarnaast maakt Jeugdbescherming altijd de afweging of u, als u uw dossier inziet, geen informatie krijgt over derden, waar u geen recht op heeft. En ook of het inzien van uw dossier in het belang van uw kind is.

Of uw kind het gezinsdossier mag inzien, hangt of van zijn of haar leeftijd.
Daarvoor gelden de volgende regels:

 • Is uw kind jonger dan 12jaar?
  Dan kan het niet zijn eigen gezinsdossier inzien. Alleen een wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens het kind doen.
 • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar?
  Dan kunnen zowel uw kind als de wettelijk vertegenwoordiger het gezinsdossier inzien. De wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van het kind nodig.
 • Is uw kind 16 jaar of ouder?
  Dan heeft alleen uw kind recht op inzage. Wil de wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is toestemming van het kind nodig.

U heeft, naast het hierboven genoemde recht op inzage, ook recht om het volgende te vragen aan Jeugdbescherming:

 1. Correctie van uw persoonsgegevens als er sprake is van feitelijke onjuistheden.
 2. Beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens o.a. als de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist, wanneer persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen.
 3. Verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking wordt stopgezet),
 4. Het verkrijgen van een afschrift van de gegevens, die over u zijn opgenomen in uw gezinsdossier. Als u recht heeft op inzage in bepaalde gegevens in het gezinsdossier, dan heeft u ook recht op een afschrift hiervan.
 5. Vernietiging van het gezinsdossier.
 6. Intrekken toestemming: wanneer u begeleiding krijgt in het kader van preventieve jeugdbescherming, heeft u het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Jeugdbescherming zal dan met u in gesprek gaan over welke gevolgen dit heeft voor de begeleiding van Jeugdbescherming in het preventieve kader.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dan kunt u een verzoek indienen bij de gezinsmanager. Uiterlijk binnen 4 weken na uw verzoek ontvangt u een inhoudelijke beslissing op uw verzoek.

Was u vroeger cliënt bij Jeugdbescherming en wilt u uw dossier inzien? Stuur dan een mail naar centraalsecretariaat@jeugdbescherming.nl. Als u in uw bericht uw naam en geboortedatum aan ons doorgeeft, kunnen wij u sneller helpen.

 

Uw privacy geschonden?

Als u vindt dat uw privacy is geschonden, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 1. Neem contact op met uw gezinsmanager. Als u vindt dat Jeugdbescherming onzorgvuldig met uw gegevens is omgegaan, kunt u contact opnemen met uw gezinsmanager of u kunt bellen met ons algemene nummer: 020 487 82 22. U kunt ook een e-mail sturen naar uw gezinsmanager of naar info@jeugdbescherming.nl.
 2. Dien een klacht in. Ook is het mogelijk om hierover een klacht via het klachtenformulier in te dienen bij Jeugdbescherming en/of de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdbescherming. Zie ook de pagina heeft u een klacht?
 3. Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) Jeugdbescherming regio Amsterdam heeft een functionaris gegevensbescherming (FG). U kan de functionaris gegevensbescherming bereiken op fg@jeugdbescherming.nl
 4. Tot slot kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens en de nationale ombudsman.
Sluiten

Solliciteren op Uw privacy

Sollicitatie