Gepubliceerd op 01-01-70

Uithuisplaatsingen: onze feiten

Deze week scheidde Follow the Money de feiten en fabels rondom uithuisplaatsingen. Want, zeggen ze , als de emoties hoog oplopen, raken de feiten makkelijk ondergesneeuwd.  Je leest het artikel hier.

Ook wij doken enige tijd gelden in de feiten over uithuisplaatsingen. Hieronder lees je wat daar uit kwam.

Zo thuis mogelijk

Kinderen moeten zoveel mogelijk thuis opgroeien. Soms lukt dat niet en is er geen netwerk rond het gezin waar het kind tijdelijk kan verblijven. Of kan er, mede door het huidige stelsel, geen hulp op maat aan huis geboden worden.  Blijft het onveilig in een gezin, dan worden onze jeugdbeschermers voor een groot dilemma gesteld. Is een uiterste maatregel van uithuisplaatsing hier op zijn plaats? In onderstaande tabel lees je hoeveel kinderen van 2019 – 2021 door Jeugdbescherming Regio Amsterdam uit huis werden geplaatst.

Uithuisplaatsingen Jeugdbescherming Regio Amsterdam 2019 t/m 2021

Jaar Totaal aantal jeugdigen regio Amster-dam Aantal jeugdigen uit huis

geplaatst

 

Met voogdij-maat-regel

uit huis geplaatst

Met jeugdreclas-serings- maatregel

uit huis geplaatst

Met

OTS maatregel

uit huis geplaatst

Zonder maatregel

uit

huis

geplaatst

2019 2743 14% 68% 7% 35% 4%
2020 2420 14% 68% 7% 34% 3%
2021 2130 15% 68% 7% 38% 3%
Jaar Waar ging de jeugdige naar toe? Aandeel  
2021 Residentiële LVB 0%  
  Zelfstandig op kamers 0%  
  Gesloten jeugdzorg 4%  
  Pleegzorg 57%  
  Residentiële GGZ 1%  
  Begeleid wonen op kamers 1%  
  Netwerkgezin of ouder (zonder pleegzorgbegeleiding) 19%  
  Residentiële jeugdhulp 17%  

 

Van 2019 t/m 2021 werkten we gemiddeld in 2.431 gezinnen aan de veiligheid van ouders en kinderen. In deze gezinnen lukte het ons in gemiddeld 85% van de gezinnen de veiligheid in huis te brengen. De ouders en kinderen werkten samen met ons en hulpverlening aan een veiliger thuis en bereikten hun doel. In gemiddeld 15% van de gevallen lukte het helaas niet om de veiligheid thuis te brengen. De kinderen werden uithuisgeplaatst. Het merendeel van deze kinderen ging wonen bij iemand uit het netwerk of een pleeggezin.

Tevreden? Nee.

Kinderen moeten zo thuis mogelijk opgroeien. Mocht dat niet lukken dan werken we liever op een andere manier aan veiligheid, dan door middel van drang of dwang. Daarom zoeken we in samenwerking met partners zoals gemeenten en specialistische zorgaanbieders, naar nieuwe manieren om veiligheid in huis te brengen. Zodat kinderen thuis en anders ‘zo thuis mogelijk’ op kunnen groeien. Onderstaande initiatieven helpen hierbij. Ze geven kinderen en jongeren zicht op een toekomst thuis, of op een plek die zo voelt.

Coalitie naar Thuis
Coalitie naar Thuis is een landelijk initiatief van Levvel, Jeugdbescherming, de VNG en het Nederlands Jeugdinstituut. Aanleiding voor het ontstaan van de samenwerking was de documentaire ‘Alicia’ uit 2017. Alicia is een meisje dat opgroeit binnen Jeugdzorg en van instelling naar instelling verhuist. Coalitie naar Thuis wil voorkomen dat kinderen vaker worden doorgeplaatst, omdat zij bijvoorbeeld kampen met complexe problematiek. Met creativiteit en maatwerk wordt met gemeenten en specialistische zorgaanbieders gewerkt aan duurzame oplossingen. Zodat een kind wél op één plek veilig kan opgroeien. Inmiddels heeft Coalitie naar Thuis voor verschillende kinderen een plek met toekomst gevonden. Vaak is dit zelfs weer letterlijk thuis bij de ouders, met de juiste, langdurige ondersteuning dichtbij. Bijvoorbeeld in de vorm van hulp die op ieder moment klaarstaat om ouders en kind te ondersteunen. Coalitie naar Thuis doet wat de naam zegt: gezin, zorgaanbieder, gemeente, Levvel en Jeugdbescherming vormen met elkaar een sterke coalitie. We trekken samen op, dragen samen verantwoordelijkheid en werken met elkaar vanuit de vraag: wat heeft dit kind nodig?

Radicaal stoppen met drang en dwang
We willen gesloten jeugdzorg voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar zoveel mogelijk voorkomen. Dat willen we doen door jongeren die een ernstig risico voor zichzelf en/of anderen vormen, op een andere manier veiligheid en perspectief te bieden. Naast initiatiefnemer Levvel hebben ook Raad voor de Kinderbescherming, Arkin, Altra, politie, GGZ en Jeugdbescherming zich deze bij deze beweging aangesloten. Bij de aanpak gaan Levvel en Jeugdbescherming per jeugdige die in de gesloten jeugdzorg terecht dreigt te komen na, welke alternatieve hulpverlening mogelijk is. Hierbij worden in overleg met zorgaanbieders ook nieuwe zorgoplossingen gecreëerd. Dat de focus op het stoppen met drang en dwang zijn vruchten afwerpt, blijkt wel uit de cijfers. Waar in 2016 nog 104 jongeren gesloten jeugdhulp kregen, is dit aantal in 2021 teruggebracht naar 39.

Cijfers gesloten jeugdhulp Jeugdbescherming regio Amsterdam

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal jongeren 104 91 101 74 51 39
Jongens 55 47 53 45 29 18
Meisjes 49 44 48 29 22 21

 

 

Een Thuis voor Noordje
Dit is een bovenregionale samenwerking waaraan verschillende jeugdhulpregio’s, jeugdhulpaanbieders, onderwijssamenwerkingsverbanden en gecertificeerde instellingen in Noord-Holland meedoen. Een Thuis voor Noordje wil jongeren uit Noord-Holland die ook met intensieve hulp niet thuis kunnen wonen, binnen de eigen regio zo thuis mogelijk laten opgroeien. Zo thuis mogelijk betekent hier geen gedwongen verblijf in een behandelgroep van een grootschalige instelling, maar wonen in een kleinschalige woonvorm. Aan veiligheid wordt gewerkt door middel van persoonlijke begeleiding op maat. In plaats van behandeling en onderwijs ‘op de groep’, gaat de jongere hiervoor de deur uit. Alles is gericht op blijven meedoen aan de samenleving. De jongere wordt niet losgelaten zodra deze 18 jaar wordt, maar kan vanuit de kleine woonvorm in eigen tempo toewerken naar een eigen thuis. In Noord-Holland. Het plan van aanpak van Een Thuis voor Noordje is onlangs goedgekeurd. Bij de aanpak waren verschillende ervaringsdeskundigen betrokken.

Pittbulls
Pitbulls zijn professionals die hun eigen ervaring en expertise binnen en buiten hun organisatie inzetten om uithuisplaatsingen te voorkomen. Omdat zij overleg plegen met collega’s van verschillende organisaties, zien zij wat er nog mogelijk is voor het kind en het gezin. De pittbulls zijn eenvoudig te raadplegen en in te zetten om vastlopende samenwerking in een vroeg stadium vlot te trekken.