Gepubliceerd op 02-07-20

Start Jeugdbeschermer in de wijk in Amsterdam

Nu en in de toekomst is samenwerking cruciaal om kinderen in de wijk blijvend veilig te laten opgroeien. Het afgelopen jaar is er daarom gewerkt aan een intensievere samenwerking tussen de Ouder- en kindteams, Samen DOEN (de wijkteams), Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming) en de William Schrikker Stichting. Doel van de samenwerking is om de wijkteams te ondersteunen bij de begeleiding van gezinnen waarbij er zorgen zijn over de veiligheid. Dit gebeurt onder andere door jeugdbeschermers van Jeugdbescherming en de William Schrikker Stichting nog beter aan te laten sluiten bij de wijkteams.

De lokale teams ervaren nu al hun meerwaarde en juichen uitbreiding van deze functie op inhoud en in uren dan ook toe. Ook gezien de verzwaring van de problematiek bij gezinnen. De ontwikkeling en invulling van de samenwerking tussen Jeugdbescherming, de William Schrikker Stichting en wijkteams gaat hand in hand met andere bewegingen in Amsterdam die een verbetering van het jeugdzorgstelsel beogen. Zoals de pilot Blijvend Veilig die momenteel loopt, waarbij zes organisaties de samenwerking centraal stellen, zodat er niet na elkaar maar samen met elkaar gewerkt wordt aan de blijvende veiligheid van gezinnen.

Een actievere rol

Met Jeugdbeschermer in de wijk gaan Jeugdbescherming en de William Schrikker Stichting een nog actievere rol te spelen in de wijk en zijn daar ook fysiek aanwezig. Door de toevoeging van expertise van Jeugdbescherming en de William Schrikker Stichting lukt het wijkteams vaker om het gezin vanuit een vrijwillige context te kunnen blijven ondersteunen. Soms wordt heel intensief samengewerkt met en in een gezin, soms minder intensief door op verzoek een advies te geven en mee te denken.

De praktijk

Met ingang van 1 juli 2020 kunnen jeugdbeschermers van Jeugdbescherming en de William Schrikker Stichting meer uren inzetten voor de lokale teams en heten zij Jeugdbeschermer in de wijk. Dit betreft voor een groot deel dezelfde medewerkers die nu al aan de wijk verbonden zijn. Waar nodig worden nieuwe medewerkers ingezet.

Zo ziet de ondersteuning eruit

De Jeugdbeschermer in de wijk werkt creatief vanuit de behoefte van het gezin en het betrokken wijkteam, met als motto: “we doen wat nodig is…”. De medewerker van het wijkteam kan te allen tijde de jeugdbeschermer vragen mee te denken en mee te doen om de veiligheid van het gezin voldoende te vergroten. Deze samenwerking vindt altijd plaats in overeenstemming met het gezin en vindt dus plaats in een vrijwillige context. Ook als het gaat om complexe situaties waarbij de samenwerking met het gezin niet vanzelf loopt. De duur van deze samenwerking staat niet vast, telkens wordt gekeken of het mogelijk is zonder hulp van de Jeugdbeschermer in de wijk verder te gaan. Of er wordt gekeken of de Raad voor de Kinderbescherming betrokken moet worden om te bekijken of hulp in een gedwongen kader moet worden geboden.

Zo ziet de samenwerking eruit

Samenwerking staat voorop en de Jeugdbeschermer in de wijk en de medewerker van het wijkteam trekken samen op. Zo werken de jeugdbeschermers dichter bij het normale dagelijkse leven van ouders en jeugdigen. Door vanuit de behoeften van hen en het wijkteam te werken, met de betrokkenheid van alle hulpmiddelen en professionals in de wijk, zoeken ze samen naar oplossingen. Ze werken preventief waarmee de kans dat een problematische gezinssituatie uitgroeit tot onveilige situaties voor kinderen aanzienlijk lager is Ook het aantal overdrachten van de wijkteams naar Jeugdbescherming en de William Schrikker Stichting wordt hierdoor verminderd.

Evaluatiemoment

In november wordt geëvalueerd hoe de samenwerking verloopt en of Jeugdbeschermer in de wijk het beoogde effect heeft.

Meer info

De stap van Jeugdbescherming en de William Schrikker Stichting naar de wijk past binnen landelijke en lokale ontwikkelingen: