Gepubliceerd op 01-10-20

Jeugdbescherming Regio Amsterdam is voor een Gezinswet

Net als veel andere organisaties, gemeenten en instellingen in Nederland heeft Jeugdbescherming Regio Amsterdam kritisch gereageerd op de internetconsultatie ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’. In de nieuwe wet doen de ministeries VWS en J & V een aantal voorstellen over o.a. verplichte regionale samenwerking, toegang tot jeugdhulpverlening en toezicht. Jeugdbescherming is van mening dat een Jeugdwet alleen volstrekt onvoldoende is om structurele verbeteringen in de jeugdzorg te realiseren. Daarom pleiten Jeugdbescherming en zijn Cliëntenraad voor een Gezinswet waarbij domeinen als Jeugdzorg, WMO en Volwassen GGZ geïntegreerd worden. Op deze manier krijgt iedereen in het gezin de juiste ondersteuning op het juiste moment en kunnen kinderen blijvend veilig opgroeien.

Hieronder lees je onze reactie op de ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’

Jeugdbescherming Regio Amsterdam is voor een Gezinswet. Met een Jeugdwet alleen doen we wat we al deden, en krijgen we wat we al kregen.

Als maatschappij zijn we er samen verantwoordelijk voor dat onze kinderen veilig opgroeien. Onveiligheid bij kinderen wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat we ouders en opvoeders in kwetsbare gezinnen onvoldoende ondersteunen. We gaan niet tijdig naast hen staan om ze te versterken in hun opvoedersrol.

Het is daarom cruciaal de diverse wetten/domeinen als de jeugdzorg, WMO en de Volwassen-GGZ in samenhang te evalueren en te integreren. Wij zijn van mening dat een Jeugdwet alleen volstrekt onvoldoende is. Met een Gezinswet krijgt iedereen in het gezin de juiste ondersteuning op het juiste moment. Met als resultaat dat kinderen blijvend veilig opgroeien.

De aanpassing van de wet raakt ook de manier waarop we het toezicht organiseren. Onze zorg is dat toezicht zich blijft stapelen en te weinig de domeinen overstijgt. Kunnen en willen de ministeries het initiatief nemen om een diepgaande analyse te doen op de kwaliteit van ons huidige toezicht?

Wat weerhoudt u om, net als in een aantal andere landen, daadwerkelijk het belang van kinderen en hun ouders als leidend principe te hanteren door wetgeving voor het hele gezin te realiseren? Zo werken jeugd- en volwassenhulp in Scandinavië nauw samen vanuit het perspectief van het hele gezinssysteem. De lokale wetgeving biedt daar ook meer mogelijkheden toe.

We gaan hierover graag met u in gesprek, samen met onze cliënten en netwerkpartners.

Namens Jeugdbescherming Regio Amsterdam en de Cliëntenraad