Gepubliceerd op 13-12-21

Amsterdamse organisaties maken zich hard voor duurzame verbeteringen

Een gezamenlijk traject gaat zorgen voor verbetering in de samenwerking tussen Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam-Amstelland en Ouder- en Kindteams Amsterdam. Hiermee geven de organisaties gehoor aan de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Onmacht’. Dit onderzoek is gedaan naar een verschrikkelijke gebeurtenis die in december 2020 een einde maakte aan het leven van een veertienjarig meisje en haar vader.

“De impact van het overlijden van de veertienjarige is voor de moeder van de jeugdige en voor de betrokken familie en vrienden enorm. Dit realiseren wij- alle professionals die bij dit gezin betrokken waren- ons iedere dag. Ondanks onze betrokkenheid hebben we de jeugdige niet kunnen beschermen. Dit spijt ons meer dan wij hier kunnen zeggen. Deze tragedie maakt duidelijk dat de hulp aan gezinnen in de moeilijkste situaties, beter moet”, aldus de bestuurders van de betrokken organisaties in een gezamenlijke toelichting aan Simone Kukenheim, wethouder Jeugdzorg in Amsterdam.

Verbeterbelofte

“Wij kunnen niets veranderen aan wat er is gebeurd, maar kunnen slechts onze verantwoordelijkheid nemen door zorg te dragen voor een betere toekomst,” aldus de bestuurders. De verbeteringen die de organisaties voor ogen hebben zijn samengevat in een verbeterbelofte. Er is bewust niet gekozen voor een maatregelenpakket vanwege het risico te verzanden in regels en protocollen. Gekozen is voor een verbeterbelofte waarin de betrokken organisaties zich nadrukkelijk richten op een gedragen en duurzame verbetering.

Concrete stappen

De verbeterbelofte is 14 oktober jl. aangeboden aan de Inspectie. De eerste concrete stappen op de verbeterpunten uit het onderzoeksrapport zijn inmiddels gezet:

  • Meer samenwerking, stap voor stap naar een nieuwe gezamenlijke aanpak
    Als eerste stap gaan we in Amsterdam aan de slag met een gezamenlijk werkproces waarbij we niet na elkaar, maar met elkaar werken. We introduceren een spoed-netwerkoverleg waarmee betrokken professionals andere netwerkpartners direct bijeen kunnen roepen. Dat doen ze wanneer de situatie in een gezin stagneert, het niet lukt om met het kind in contact te komen, er een verschil van visie is hoe je zicht op veiligheid houdt en het niet lukt om veiligheid te organiseren. Daarbij kunnen professionals van andere organisaties gevraagd worden aan te sluiten (zoals o.a. leerplicht en volwassen GGZ).
  • Betere aansluiting met de volwassen GGZ
    Met de volwassen GGZ in Amsterdam is een aantal initiatieven tot stand gebracht waarin jeugd- en ggz-professionals samen optrekken en elkaars kennis vergroten. Belangrijk daarin is de samenwerking met de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Er zijn concrete afspraken gemaakt om de expertise van de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in te kunnen zetten binnen de veiligheidsketen, zoals bij afspraken met gezinnen en bij het spoed-netwerkoverleg.
  • Vergroten expertise bij professionals
    Om ervoor te zorgen dat professionals binnen het netwerk van Amsterdam elkaar beter vinden, is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt als het gaat om veiligheid. Daarom worden alle medewerkers getraind volgens dezelfde methode. De deskundigheid op het gebied van ouderverstoting, kinderdoding en het herkennen van patronen in zorg mijdend gedrag wordt vergroot.

In een brief aan de Amsterdamse wethouder lichten de bestuurders de verbeterbelofte toe en geven zij aan welke randvoorwaarden nodig zijn om de belofte waar te maken. Hiermee verwachten de bestuurders dat de professionals daadkrachtiger kunnen werken en zo beter en sneller kunnen doen wat nodig is voor kwetsbare gezinnen. We doen dit graag samen met de gemeente Amsterdam en alle andere organisaties in de stad die kunnen bijdragen aan de veiligheid van kinderen.