Gepubliceerd op 15-08-17

Keurmerk voor Jeugdbescherming opnieuw verlengd

In december 2016 en januari 2017 voerde het Keurmerkinstituut een audit bij ons uit in het kader van onze hercertificering ‘uitvoerende organisatie in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering’. Het Keurmerkinstituut vond twee afwijkingen waar we extra maatregelen voor moesten treffen. Na het instellen en laten keuren van de maatregelen, hebben we het goede bericht gekregen dat we een nieuw certificaat hebben ontvangen!

De auditeurs van het Keurmerkinstituut vroegen om aanvullende maatregelen op twee thema’s:

  1. De oorzaakanalyse naar klachten beter navolgbaar te maken.
  2. Het opleiden van extra LIJ-specialisten in de teams (Landelijk Instrumentarium Strafrechtketen).

Na controle op de bevindingen hebben we het nieuwe certificaat ontvangen.

In haar rapport kwam jeugdbescherming tot de volgende conclusies:

“Jeugdbescherming Regio Amsterdam beheerst de primaire en secundaire processen. Afwijkingen worden opgevolgd, zoveel mogelijk dicht bij de bron. Gezinsmanagers kennen de mogelijkheden voor escalatie binnen de organisatie. Incidenten zijn zichtbaar in de incidentregistratie en kwartaalrapportages. Zij worden geanalyseerd en opgevolgd.

De drive om te verbeteren is groot.

[…] De geconstateerde feiten zijn serieus ter hand genomen en hebben geleid tot maatregelen die positief zijn beoordeeld. De analyses van oorzaak en omvang hebben aan diepgang gewonnen. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Jeugdbescherming voldoet aan de normen JB/JR, is geschikt voor implementatie van wet- en regelgeving en contractuele eisen, en is effectief in de realisatie van de organisatiedoelen. Het certificatieadvies is positief.

We zijn blij met dit resultaat, en gaan aan de slag met de feedback en concrete verbeterpunten van de auditeurs van het Keurmerkinstituut.

Over het keurmerk
De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die na 1 januari 2015 in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn. De normen waaraan deze instellingen moeten voldoen zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in samenspraak met de VNG en het werkveld gezamenlijk geformuleerd in het ´Normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering (jb/jr)´.

De richtlijnen voor de certificerende instelling zijn opgenomen in het ´Certificatieschema voor toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is eigenaar van het Normenkader en het Certificatieschema.

Meer weten over onze certificering? Neem contact op met communicatie@jeugdbescherming.nl